ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vám poskytujem podrobné informácie o tom, prečo spracúvam vaše osobné údaje, aké dôvody na to mám, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.

1. Kto som a prečo spracúvam osobné údaje

Som tvorca webových stránok v CMS WordPress a som prevádzkovateľom webovej stránky www.boris-belica.sk. V prípade záujmu kontaktovať ma, napríklad aj s otázkami týkajúcimi sa nakladania s osobnými údajmi, obchodné meno mojej spoločnosti je Boris Belica, sídlo spoločnosti je Dolnomajerská 1129/17, Sereď, 92601, IČO: 53 999 321, spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej reupubliky Okresný úrad Galanta, číslo živnostenského registra 220-36845, obchodné meno Boris Belica.

Mailový kontakt je:
kontakt@boris-belica.sk

Výpis zo živnostenského registra:
https://www.zrsr.sk/Detail/NTunzSon_xsn1k7T_Sr60A

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracovávame na účely zabezpečenia našej webovej stránky. Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok  do vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie, a iné).

Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete pri službách zákazníkom napr. pri zadávaní dopytu, žiadosti o rezerváciu termínu, pri objednaní informačných služby. Pokiaľ spracúvam tieto osobné údaje, ste povinní sprístupniť tieto údaje. Vašu požiadavku bez týchto údajov nemôžeme spracovať.

Spracúvame osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • email,
 • telefonický kontakt,
 • prenesený objem dát,
 • jazykové nastavenia,
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • typ a verzia prehliadača,
 • operačný systém vášho počítača,
 • internetová stránka, z ktorej ste na nás boli odkázaní,
 • aktivované stránky na našom webovom serveri,
 • dátum a čas vašej návštevy,
 • vaša IP adresa,
 • váš poskytovateľ internetového pripojenia.

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

A. Súhlas

Udelením súhlasu napr. s poskytnutím mojej služby na našej webovej stránke poskytnete mojej spoločnosti možnosť spracovať vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Rovnako postupujeme v prípade, ak máte záujem o dopyt na našu spoločnosť prostredníctvom webovej lokality alebo máte záujem o zaslanie informačných materiálov. Na účely registrácie zákazníka, pre účely realizácie objednávok a na spracovanie súvisiacich obchodných a výrobných zákaziek (dodanie, fakturácia, záruku a pod.) zhromažďujeme a

B. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom zabezpečenia riadneho fungovania našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

C. Cookies

Naša webová stránka pracuje so súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutné na jej správnu funkciu a prostredníctvom ktorých o vás nespracúvame žiadne osobné údaje a teda k používaniu týchto súborov nie je potrebný váš súhlas s ich použitím na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje spracovávame automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Presnú špecifikáciu používaných súborov cookies nájdete na webovej stránke v časti „Cookies“.

D. Google Universal analytics

Naša webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú.

Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti/ anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookies môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke:

E. Vložené pluginy

Naše webové stránky používajú prepojenia na nasledujúce sociálne siete:

 • facebook, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • LinkedIn, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, USA.

Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale prepojenia s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú len zámernou činnosťou (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí nebudú prenesené žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte odkaz.

Po kliknutí, tlačidlo funguje ako plugin pre zdieľanie. Sociálna sieť získa informácie o navštívenom webe, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a kontaktmi. Ak nie ste prihlásený, budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku sociálnej siete, na ktorú ste klikli, čím opustíte stránky tuev-sued.de. Ak ste prihlásený, váš „like“ alebo zdieľanie príslušného článku sa odošle.

Keď aktivujete tlačidlo, sociálne siete dostanú aj informácie, ktoré ste získali na príslušnej stránke našej webovej stránky a kedy ste tak urobili. Okrem toho môžu byť odosielané informácie, ako napríklad vaša IP adresa, podrobnosti o používanom prehliadači a nastavenia jazyka. Ak kliknete na tlačidlo, Vaše kliknutie sa prenesie do sociálnej siete a použije sa v súlade s pravidlami o údajoch.

Keď kliknete na tlačidlo, nemáme kontrolu nad zhromaždenými údajmi a spracovateľskými činnosťami. Nie sme zodpovední za toto spracúvanie údajov, nie sme ani „prevádzkovateľ“, ako je definované v GDPR.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/
 • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vo vzťahu k údajom, ktoré sme povinní uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich uchovávame po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Neuchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa cookies.

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje týkajúce sa žiadosti o rezerváciu termínu osobného stretnutia na predajni, pri objednaní informačných materiálov, resp. vyžiadania produktu z nášho sortimentu ako prevádzkovateľ spracováva naša obchodná spoločnosť.

6. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. a) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. b) na prístup k vašim osobným údajom,
 3. c) na opravu vašich osobných údajov,
 4. d) na výmaz vašich osobných údajov,
 5. e) na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 6. f) právo na oznámenie, že vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. g) na prenosnosť vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. h) právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. i) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a
 10. j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

7. Kde si tieto práva môžete uplatniť

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu.

8. Budeme vaše osobné údaje prenášať do zahraničia?

Ako sme už uviedli, realizácia našich služieb (týkajúcich sa fungovania našej webovej stránky) vyžaduje spoluprácu s vyššie uvedenými spoločnosťami. To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. V takomto prípade je rovnako zabezpečená ochrana vašich osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

Naposledy aktualizované 15.4.2024.